راهنمایی سرمایه گذاری

شرایط و مقررات سرمایه گذاری

 • کاربـر بایـد با مطالعـه کامـل گـزارش ارزیابـی طـرح کسـب و کـار، اقـدام به سـرمایه گـذاری نمایـد
 • از آنجـا که هـم آشنـا یـک سکـوی تأمیـن مالـی جمعـی آنلایـن اسـت، طبـق آییـن نامـه فرابـورس حداکثـر مقـدار قابـل تأمیـن از طریـق هـر سـرمایه گـذار حقیقـی، حداکثـر به میـزان ۵ درصـد از کـل مبلـغ مـورد نیـاز هـر طـرح اسـت. در همیـن رابطـه حداکثـر مقـدار قابـل تأمیـن از طریـق هـر سـرمایه گـذار حقوقـی، حداکثـر به میـزان ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ مـورد نیـاز هـر طـرح اسـت
 • حداقـل میـزان سـرمایه گـذاری هـر شخـص در هـر طـرح مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریـال معـادل صـد هـزار تومـان می باشـد
 • کلیـه پرداخـت هـا از درگـاه اینترنتـی و در آینـده محـل اعتبـار کیـف پـول کاربـر در سکـو انجـام خواهـد شـد
 • کارمـزدی از کاربـران سـرمایه گـذار اعـم از حقیقـی یـا حقوقـی بـرای مشارکـت در تأمیـن مالـی طـرح هـا اخـذ نمی شـود
 • دوره مشارکـت در طـرح هـا از زمـان تخصیـص و واریـز وجـه به حسـاب سـرمایه پذیـر تا زمـان اتمـام طـرح و تسویـه آخریـن ً سـود با سـرمایه گـذار تعریـف شـده اسـت. معمـولا با پرداخـت و تخصیـص سـرمایه گـذاری توسـط سـرمایه گـذاران به یکـی از طـرح هـای بـاز، امکـان عـودت وجـه میسـر نیسـت. در آینـده در برخـی طـرح هـای منتخـب و با سـرمایه مـورد نیـاز بـالا کـه امکـان معامـلات ثانویـه گواهـی شراکـت به تأییـد فرابـورس رسیـده باشـد، سـرمایه گـذاران می تواننـد گواهـی شراکـت خـود را قبـل از سـر رسیـد در بـازار بفروشنـد و نقـد کننـد
 • بعـد از ورود به سکـو کاربـر می توانـد عناویـن فرصـت هـای سـرمایه گـذاری متنـوع را به همـراه خلاصـه ای از اطلاعـات مربـوط به هـر کـدام از آن ً هـا را مشـاهده کنـد. طـرح هـای دارای پوشـش ضمانـت نامـه به صـورت کامـلا مشخـص بر روی سکـو به سـرمایه گـذاران اطـلاع رسانـی می گـردد
 • بعـد از انتخـاب یـک طـرح، و قبـل از واریـز وجـه، کاربـر سـرمایه گـذار بایـد طـرح کسـب و کـار، قوانیـن و مقـررات سکـو و بیانیـه ریسـک و قـرارداد ارائـه خدمـات به سـرمایه گـذار را مطالعـه و تأییـد نمایـد. واریـز وجـه به یـک طـرح بـاز، به منزلـه مطالعـه و پذیـرش شرایـط و مفـاد مستنـدات مذکـور، و انعقـاد قـرارداد از جانـب کاربـر سـرمایه گـذار می باشـد
 • سکـوی هـم آشنـا در قبـال مشارکـت هـا، به سـرمایهگـذاران طـرحهـا «گواهـی شراکـت» ارائـه می کنـد. همچنیـن تمامـی مشارکـت هـا به صـورت همزمـان و برخـط در سامانـه جامـع و متمرکـز تأمیـن مالـی جمعـی شرکـت فرابـورس ایـران نیـز ثبـت می شونـد
 • فـرض اولیـه بر ایـن اسـت که سـرمایهگـذار در سـود و زیـان طـرح به نسبـت مشارکـت خـود و سهمـی کـه در تامیـن مالـی جمعـی مـورد نیـاز طـرح سـرمایه پذیـر پرداخـت کـرده اسـت، سهیـم اسـت
 • سـود و زیـان پیـش بینـی شـده طـرح سـرمایه پذیـر و مقـدار قابـل پرداخـت به سـرمایه گـذاران، صرفـا پیـش بینـی وی با توجـه به اوضـاع و احـوال اقتصـادی روز اسـت، و عامـل یا ناظـرفنـی/ مالـی مسئولیتـی در مـورد صحـت ایـن اطلاعـات یا تضمیـن ً آن نخواهـد داشـت. اظهـارنظـر ناظـر مالـی / فنـی در مـورد قابـل قبـول بـودن مفروضـات امکـان سنجـی اقتصـادی نیـز صرفـا نظـر کارشناسـی غیـررسمـی محسـوب می گـردد
 • کلیـه طـرح هـای بـاز انتخـابی در سکـوی هـم آشنـا به وسیلـه ارسـال کـد پیگیـری از طریـق پیـام کوتـاه و صـدور پیـش گواهـی شراکـت (رسیـد پرداخـت) از طریـق پیامـک، به اطـلاع سـرمایه گـذاران می رسنـد. هـدف از صـدور ایـن پیـش گواهـی اطمینـان از اصالـت سـرمایه گـذاری و تأییـد فرابـورس بر طـرح اسـت. شایـان ذکـر اسـت سفـارش تنهـا زمانـی نهایـی می شـود که کاربـران کـد پیگیـری سفـارش خـود را دریافـت کننـد
 • با توجـه به ثبـت سیستـمی سـفارش، به هیـچ عنـوان امکـان صـدور گواهـی شراکـت مجـدد یا تغييـر مشخصـات آن از جملـه تغييـر گواهـی که به نـام شخـص حقیقـی صـادر شـده، به نـام شخـص حقوقـی وجـود نـدارد. لازم به ذکـر اسـت تا زمانـی کـه پـول پرداخـت نشـده، مشارکـت قطعـی نشـده و هیـچ گونـه حقـی را بـرای سرمایـه گـذاران ایجـاد نمی کنـد. بنابرایـن به سـرمایه گـذارانی که تمایـل و تصمیـم به سـرمایه گـذاری قطعـی دارنـد توصیـه می شـود در اسـرع وقـت سفـارش خـود را با پرداخـت مبلـغ مشارکـت نهایـی کننـد تا با پایـان دوره تکمیـل سـرمایه با بـروز مشکـل ماننـد اتمـام سقـف تأمیـن مالـی یا اتمـام دوره تکمیـل سـرمایه، روبـرو نشونـد. در غیـر اینصـورت مبلـغ پرداخـت شـده ظـرف دو روز کـاری به حسـاب کاربـر واریـز و عـودت خواهـد شـد

توجـه: در صـورتی که سقـف تأمیـن مالـی طرحـی کامـل شـود، حتـی پـس از اقـدام سـرمایه گـذار به مشارکـت، حـق کنسـل کتردن آن و یا استـرداد وجـه بـرای هـم آشنـا محفـوظ اسـت و یا سـرمایه گـذار می توانـد به جـای طـرح به اتمـام رسیـده، طـرح دیگـری را جایگزیـن کنـد

قوانیـن پرداخـت و نقـل و انتقـال پـول

طبـق مقـررات دستـورالعمـل تامیـن مالـی جمعـی مبتنـی بر مـدل مشارکـت، تمامـی ورود و خـروج وجـوه بایـد از طریـق درگـاه یا شبکـه هـای پرداخـت معتبـر داخلـی انجـام شـود. سـرمایه گـذاری در طـرحهـای باز سکـوی هـم آشنـا پـس از احـراز هویـت سجامـی کاربـران، و صرفـا از طریـق حسـاب و کـارت بانکـی متعلـق به کاربـر ممکـن اسـت. عـودت اصـل سـرمایه یـا منافـع ً احتمـالی طـرح هـا نیـز صرفـا به حسـاب بانکـی منـدرج در سجـام کاربـران واریـز خواهـد شـد

سکـوی هـم آشنـا کلیـه وجـوه واریـزی به حسـاب امانـی سکـو را پـس از تاییـد در اسـرع وقـت و ظـرف سـه روز کـاری به حسـاب هـای مقصـد واریـز می کنـد. تخصیـص کـل یـا بخشـی از وجـوه سـرمایه گـذاری سـرمایه گـذاران به طـرح بعـد از تکمیـل موفقیـت آمیـز تأمیـن مالـی جمعـی و همزمـان با صـدور گواهـی شراکـت به نـام سـرمایه گـذاران انجـام می پذیـرد. درصورتـی که تخصیـص سـرمایه توسـط سکـو به حسـاب اختصاصـی طـرح به صـورت چنـد مرحلـه ای و منـوط به اجرایـی شـدن برخـی شاخـص هـای عملکـردی معیـن توسـط سـرمایه پذیـر شـده باشـد، گواهـی شراکـت همزمـان با تخصیـص قسـط اول وجـوه صـادر می شـود. زمـان بنـدی و مراحـل پرداخـت وجـوه جمـع آوری شـده به متقاضـی، بر اسـاس برنامـه کسـب وکـار اعلامـی در فراخـوان تامیـن انجـام خواهـد گرفـت

سکـوی هـم آشنـا تعهـد می نمایـد کلیـه قوانیـن و مقـررات مبـارزه با پولشویـی را در رابطـه با احـراز هویـت و کنتـرل وجـوه واریـزی سـرمایه گـذاران در طـرح را بـه نحـو مقتضـی پیـاده سـازی نمایـد

پرداخـت وجـوه جمـع آوری شـده به سـرمایه پذیـر، بایـد منحصـرا از طریـق پرداخـت به حسـاب بانکـی سـرمایه پذیـر صـورت ً گیـرد. سـرمایه پذیـر در سکـوی هـم آشنـا تعهـد داده اسـت که کلیـه وجـوه صرفـا به/از حسـاب اختصـاصی طـرح واریـز/برداشـت گـردد. سـرمایه پذیـر متعهـد اسـت کلیـه برداشـت یا واریـزهـای مرتبـط با طـرح، اعـم از تأمیـن مالـی، هزینـه کـرد سـرمایه و منابـع، و دریافـت وجـوه و عوایـد فـروش محصـولات طـرح طـی مـدت اعتبـار قـرارداد حاضـر را صرفـا از طریـق ً حسـاب اختصـاصی طـرح انجـام دهـد

درصـورتی که سکـو با رعایـت مقـررات و اخـذ مجـوزهـای لازم، وجـوه واریـزی سـرمایه گـذاران در دوره تکمیـل سـرمایه تا تاریـخ شـروع طـرح را به منظـور جلوگیـری از افـت ارزش سـرمایه و تبعـات ناشـی از راکـد مانـدن آن، به سـپرده گـذاری نـزد بانـک هـا یا سایـر ابـزارهـای مالـی درآمـد ثابـت مـورد تائیـد فرابـورس ایـران اختصـاص دهـد، عوایـد حاصلـه پـس از اعمـال کسـورات قانونـی متعلـق به سـرمایه گـذاران خواهـد بـود. درصـورتی که تخصیـص سـرمایه توسـط سکـو به حسـاب اختصـاصی طـرح به صـورت چنـد مرحلـهای و منـوط به اجرایـی شـدن برخـی شاخـص هـای عملکـردی معیـن توسـط سـرمایه پذیـر شـده باشـد، عوایـد حاصـل از سـرمایه گـذاری وجـوه سـرمایه گـذاران از تاریـخ شـروع طـرح تا زمـان تخصیـص کامـل سـرمایه به حسـاب اختصـاصی طـرح متعلـق به سـرمایه پذیـر خواهـد بـود

سکـوی هـم آشنـا متعهـد اسـت موجـودی حسـاب/کیـف پـول کلیـه کاربـران را بـه صـورت هفتگـی رصـد و بررسـی نمایـد و در صـورتی که عـدم تناسـب متوسـط موجـودی حسـاب کاربـری با میـزان فعالیـت و مشارکـت وی در طـرحهـای بـاز، ظـن تمایـل کاربـر به استفـاده از سکـو به عنـوان بستـری بـرای اهـداف پـول شویـی را ایجـاد نمایـد، مطابـق مقـررات تـا تعييـن تکلیـف موضـوع نسبـت به مسـدودی حسـاب وی و اخـذ توضیـح از کاربـر و در صـورت لـزوم مطلـع کـردن مراجـع ذی صـلاح اقـدام خواهـد کـرد